OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je Mgr. Regina Chlumská, IČ 13975137 s  místem podnikání na adrese Kubelíkova 1189/29, Praha 3 – Žižkov, 130 00 zapsaná v Živnostenském rejstříku, kontaktní údaje: email: regina.chlumska@myeye.cz, telefon: 724 038 620, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.myeye.cz

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena, je  uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny a o nákladech spojených s poskytnutím služby.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

 1. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, produktů a služeb je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího a dále je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající  je plátcem daně z přidané hodnoty.

Způsob úhrady

3.3.Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

3.4. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Využít můžete těchto možností plateb: online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro nebo bankovním převodem na základě faktury.

3.5. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.6. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.7. Platba za produkty a služby je jednorázová.

 1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U on-line vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

 1. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online předplatné a vzdělávací obash) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele, je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu): Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Odešlete formulář prosím emailem na regina.chlumska@myeye.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

 

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: regina.chlumska@myeye.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje: prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti; porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že produkt/zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3.Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese regina.chlumska@myeye.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě produktu/zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění  online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

 1. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Protože nám záleží na vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytujeme vám u vybraných produktů (online vzdělávací obsah) možnost minimálně 7 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený online obsah není pro vás vhodný. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, případně zda je garance poskytována s delší než 7 denní lhůtou, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na regina.chlumska@myeye.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

8.3. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.

 1. ČERPÁNÍ SLUŽBY ON LINE KONZULTACE

9.1. Obsah, forma a průběh služby on line Konzultace

Na webové stránce https://www.myeye.cz/konzultace/ jsou uvedeny a podrobně vysvětleny všechny dostupné formy Konzultací, které prodávající poskytuje. Odesláním rezervace a provedením platby potvrzujete, že jste porozuměli nabízeným službám a přínosům, které pro Vás mohou mít.

V případě nejasností a dotazů ohledně služby on line Konzultací Vám všechny dotazy rádi zodpovíme na emailové adrese info@myeye.cz

Veškeré Konzultace probíhají on line, prostřednictvím audio nebo video hovoru, za využití technologie dostupné a odsouhlasené oběma stranami.

Kupující je povinen si zajistit funkční připojení a on line rozhraní, přes které bude on line Konzultace probíhat a která byla domluvena současně s termínem.

9.2. Dohoda a potvrzení  tremínu konzultace

Přesný a závazný termín on line Konzultace bude sjednán do 3 pracovních dnů od připsání částky za službu vybrané Konzultace na účet Prodávajícího.

Komunikace a sjednání termínu probíhá elektronicky přes e-mailovou adresu info@myeye.cz V případě nejasností Vás můžeme kontaktovat i telefonicky.

9.3. Změna sjednaného termínu

Změny sjednaného termínu konzultace jsou možné po vzájemné dohodě, a to písemně, na e-mailové adrese info@myeye.cz.

Prodávající se zavazuje, že ke změně termínu z jeho strany může dojít pouze ve výjimečných případech, z důvodů zdravotní indispozice konzultanta či zásahu vyšší moci.

Kupující má právo změnit termín on line Konzultace, a to nejpozději 24 hodin před jejím započetím, písemně, na e-mailovou adresu info@myeye.cz

Pokud se kupující k on line Konzultaci ve sjednaný čas nepřipojí, bude žádat o změnu termínu v době kratší než 24 hodin před jejím započetím nebo si nezajistí funkční technické podmínky a připojení potřebné pro úspěšný průběh, má Prodávající právo na ponechání uhrazené čáskty bez náhrady, jako kompenzaci škody a ušlého zisku.

9.4. Storno podmínky při zrušení sjednaného termínu

Kupující má právo zrušit sjednaný termín s vrácením 100% uhrazené částky, pokud tak učiní písemně, na adresu info@myeye.cz, a to nejpozději 5 pracovních dnů před sjednaným termínem. Toto právo se nevztahuje na zrušení termínu, který byl již dříve změněn. V takovém případě je možné pouze sjednat termín nový, dle podmínek uvedených v odstavci “Změna sjednaného termínu”.

Celá částka bude do 30 dnů od zrušení vrácena na účet Kupujícího a bude Vám elektronicky zaslán opravný daňový doklad.

Pokud dojde ke zrušení termínu bez sjednání termínu nového v době kratší než 5 pracovních dnů, nárok na vrácení uhrazené částky zaniká.

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Využitím on line služeb a produktů  MY EYE Premium a Konzultace rozumíte, že jakékoli použití informací z těchto služeb a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a prodávající a odborný konzultant za ně nenesou žádnou zodpovědnost. Prodávající a odborný konzultant se tímto zříkají jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací. Veškeré informace poskytnuté v rámci on line Konzultace nebo předplatném  MY EYE Premium vycházejí ze vzdělání, studia odborných publikací, profesních a osobních zkušeností odborného konzultanta. Prodávající ani odborný konzultant nejsou zodpovědní za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních a současně nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím on line služeb a produktů  MY EYE Premium a Konzultace. Celou dobu trvání on line předplatného či konzultace jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Úspěch závisí nejen na znalostech získaných v rámci služeb protálu MY EYE, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. 1. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci). Pokud mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. 2. Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 22.11. 2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.myeye.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.myeye.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK